Ateliér

Vedoucí ateliéru:
MgA. Vojtěch Vaněk
paperash.com / vanek(at)ffa.vutbr.cz

Asistent:
MgA. Tomáš Hrůza
 www.v2atelier.com/ht / tomat (at) ffa.vutbr.cz

O ateliéru
Ateliér se soustředí na tvorbu digitálních, deskových či karetních her a instalací, kde skrze ambivalenci tématu hry hledá a experimentuje s herními médii, jako s atraktivními nástroji komunikace uvnitř i vně současného umění a kultury.

Ateliér přirozeně cítí pokoru k tradičním médiím a pracuje s nimi. Hledá napříč zavedenými i experimentálními postupy takové, které v důsledku umožní vytvořit mosty mezi zdánlivě neslučitelnými médii. Pro tuto syntézu je zcela důvodná práce s klasickou malbou, fotografií, ilustrací i modelem. Médium digitální hry je stále otevřené, neunavené, legitimní. Ateliér tak získává svobodu být duchovně rezistentní vůči formálním normativům umělecké scény. Čerpá ze silného vztahu digitálních her, filmu a animace, který představuje široké pole pro tvorbu a výzkum.

Ateliér věří v autorství. Ctí rozhovor, osobní příběhy a tvůrčí záměry studentek a studentů. Nedílnou součástí pracoviště je práce s příběhem, dramatem a narativní zkratkou. Tvůrčí psaní zde přirozeně má své místo. Za největší problém současného umění považuje především reflexi umění a skutečnost, že většinově reprezentuje pouze sebe samo.  Ateliér spolupracuje s MU Game Studies, Brněnskou herní scénou, sekcí Press-start, nezývislými vývojáři, umělci a technologickými optimisty. Současně se zapojujeme do festivalových aktivit (PAF Olomouc, Gamer-Pie Brno, Ludum Dare (GameJam) a dalších tématicky laděných akcí.

Ateliér v ateliéru:

Během uplynulých let vznikla na půdorysu ateliérového dění samostatná tvůrčí skupina Ateliér Duchů, s cílem realizovat autorské projekty nad rámec běžných školních cvičení a semestrálních prací. Vzhledem k povinnému harmonogramu jednotlivých semestrů a jejich časové proporci vznikají prototypy, modely či koncepty v podobě, kterou definuje zadání a ukončuje semestrální zkouška. V mnoha případech je škoda projekt nedokončit nebo v podobném duchu nevystavět nový i přesto, že se v rámci školy už musíme posunout dál. Ateliér Duchů tak zachytává a dokončuje nebo restartuje projekty, jejichž životní cyklus byl již v rámci školy naplněn. Z pozice autorské tvůrčí skupiny posouvá projektovou produkci dál a hledá vztyčné body, které se mohou s probíhající školní tvorbou krýt.

Vyjmenovaná slova:

Concept art – postav (charakteru), prostředí (environmentu), předmětů

Autorský vizuální jazyk – stylizace a ukotvení autentického rukopisu autora

Tvorba narativu – celkové řešení vyprávění napříč jednotlivými sdělovacími prostředky

Design a pototypování herních mechanik – konvenční i experimentální přístup (dekonstrukce, anti-design)

Fyzické materiály – digitalizace a využití v širším herním kontextu

Game-book – digitální, tištěná forma

Controller  – tvorba atypického či autorského ovladače

Audio – nahrávání, sound-design, outsourcing

Popis ateliéru a klíčových témat:

I přes své směřování si ateliér práci s médiem digitální hry nevynucuje. Je otevřen a nápomocen všem zájemcům, kteří nová i klasická média chápou, jako důvodné nástroje tvorby vlastní. Naopak pro ty, které digitální realita láká, ateliér v budoucnu nabídne skrze Masarykovu univerzitu (MU FF, FI) řadu sdílených kurzů specializujících se na problematiku a vývoj digitálních her. Potažmo osvojení softwaru a tématické gramotnosti.

Jedním z klíčových témat ateliéru je dokončování projektů. Dialog s vývojáři, umělci a odborníky z oboru, sdílení jejich zkušeností s dokončováním a exekutivou časově i produkčně náročných projektů. Identifikování měřítka a pole působnosti projektů studentských a absolventských. Financování projektů, komunitní financování (crowdfounding) v České republice.

Role solitéra a role týmu při zpracování zadaného nebo studenty předloženého tématu. Více semestrální týmová struktura napříč ročníky, její výhody a nevýhody v procesu tvorby. Postup a realizace kolektivního záměru. Týmový manažment a motivace, sdílený čas.

Aktivní participace studentů, pedagogů i absolventů na filmových či tématicky spřízněných festivalech, výstavách a prezentacích. Ateliér vede studenty ke schopnosti prezentovat svou tvorbu v různých formách, dle povahy samotného projektu, galerijního prostoru nebo formátu prezentace. Učí studenty, jak publikovat a prezentovat v internetovém prostředí.

Ateliér si je plně vědom, že je součástí fakultního celku, který je tvořen šestnácti různorodými ateliéry. Multimédia jsou otevřena mezi-ateliérové spolupráci na projektech a oborovým stážím. V neposlední řadě mají studenti přímo na fakultě silné technologické (software, audio, video, pc, mac, 3D sken a tisk), ale také řemeslné a materiální zázemí (záměčnická dílna, truhlářská dílna, lakovna). Studenti se na výuce podílí také psaným projevem. Semestrální a situační texty, analýzy či komentáře, ve kterých mohou studenti textem svobodně reprezentovat své názory a postoje. Zde se také upevňuje jejich orientace v aktuálních tématech a společenském dění. Patří sem diskuze s exkluzivními hosty, absolventy a pedagogy nejen z umělěcké a kulturní scény.

Profil absolventa:

BcA.
Absolventi bakalářského stupně studia jsou schopni pracovat s médiem hry v kontextu současného umění, ilustrace i klasické reprezentace digitálních a fyzických herních formátů. V rámci autorského přístupu k navrhování i vývoji her dokáží při realizaci projektů využít profesionální softwarové nástroje a technologie, včetně digitalizace fyzických zdrojů a materiálů. Absolventi uplatní své individuální dovednosti také v týmových kompozicích a indentifikují zde pro sebe vhodnou roli. Deskové a karetní hry, gamebooky, experimentální herní formáty na pomezí multimediální instalace přirozeně patří do absolventského portfolia, stejně jako profesní praxe v herním průmyslu nebo kultuře. Hlavním cílem studia je posílení autorského postoje studentů, podpora jejich tvůrčí činnosti a řemeslného rozsahu.

MgA.

Absolventi magisterského stupně studia dokáží aplikovat médium digitální hry v autorské tvorbě a reflektovat ji z pozice nezávislého herního vývojáře a profesionálního umělce. Magisterský stupeň přirozeně posiluje a rozvíjí obsahový přesah tvorby, nad rámec konvenčního formátu zpracování digitální hry, či jiného typu autorského multimediálního díla. Klíčovou roli v dovednostech absolventů hraje schopnost prezentovat svou nebo týmovou tvorbu, na které se podílí. Vysoká umělecká škola profesně garantuje rozhled a orientaci v celé šíři současného i historického kulturního aparátu.

Předchozí vedení ateliéru:

MgA. Slavo Krekovič Ph.D. / www.krekovic.info
MgA. Petr Zubek / www.petr-zubek.de
doc. Mgr. Richard Fajnor / www.fajnor.net